Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELEr(NEF-Î DİVANI:1572-1615)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale6(NEF-Î DİVANI:1572-1615)
EY!..ALEMLERİN İSKENDER AS’I,EĞER SENDEKİ BU HAŞMETİ,BU ŞANI GÖRÜNCE, BÜTÜN İNSANLAR SANA KUL OLURLARDI.BU ACAİP Mİ ?
 Ne şeyh iskender-i Yûsuf-şiyem Mehdî-i Îsâ-dem
Ki adliyle zamân nâzende âlem nâz-perverdir
(ŞEYH İSKENDER MEHDİ AS,HUYLARI,VASIFLARI,YÜCELİKLERİ AYNI OLAN “HZ.İSA,HZ.YUSUF”ZAMANI GİBİ BÜTÜN ALEMLER ADALETLE İDARE EDİLİR.)
O dâniver Hudâvend-i azîmü‟ş-şân ki İskender
Der-i dîvân-ı iclâlinde bir der-bân-ı kemterdir.
(O ŞANI YÜCE OLAN İSKENDER AS,”DİVAN KAPISINDA EN MÜTEVAZİ BİR ŞEKİLDE AĞIRLAR” HERKESİ)
Sensin o cihân-bân-ı mu‟azzam ki sürer yüz


Dergâhına şâhân-ı bülend-efser-i âlem
(O MUAZZAM CİHANIN SAHİBİ SENSİN.DERGAHINA YÜZ SÜRENLER,BÜTÜN ALEMLERDEN GELEN YÜKSEK ŞAHSİYETLER,PADİŞAHLAR’DIR.)
Bu Şevket ü bu şân ki var sende acep mi
Görünce kulun olsa ger iskender-i âlem
(EY!..ALEMLERİN İSKENDER AS’I,EĞER SENDEKİ BU HAŞMETİ,BU ŞANI GÖRÜNCE, BÜTÜN İNSANLARIN SANA KUL OLMALARI ACAİP Mİ ?)
Dîdârını görseydi ger olurdu mukarrer
Hûrşîd gibi secde-i şâh ekber-i âlem
 (YÜZÜNÜ GÖRSEYDİ,GÜNEŞ GİBİ ALEMLERİN EN BÜYÜĞÜNE PADİŞAHLAR DA SECDE EDENLERDEN OLURDU.)
Cihângîr-i hayâl efser-rübâ-yı baht-ı iskender  
Sipeh-sâlâr-ı ma'nâ saf-şikâf-ı rezm-i Timûrî
 (HER SEFERİN FATİHİ,ASKERLERİN BAŞKUMANDANI OLAN İSKENDER AS  MUHAREBEDE,TİMUR’UN ORDULARI GİBİ KUVVETLİ ORDULARIN SAFLARINI YARAR VE TEPELERİNİ ALIR.)
http://www.delinetciler.net/forum/edebiyatcilarin-biyografileri/71352-nefi-kimdir.html
Nef'î (Ömer), (1572-1635) ünlü 17. yüzyıl Dîvân şairi. XVII. yüzyıl ve bütün Türk edebiyatının en büyük kaside şairi olarak tanınan Nef'i, bu yüzyılın başında yaşamış, kasidede gerçek bir varlık göstermiş ve gerek kendi zamanında, gerekse sonraki yüzyıllarda kaside yazan bütün şairlere etki etmiş bir şairdir.
1572 yılında Hasankale'de doğdu. Bundan dolayı devrin kaynakları Nef'i'den Erzenü'r-Rumî diye söze ederler. Babası ülkesinin etrafından Sipahi Mehmed Bey diye anılan bir kişidir.
Gerçek ismi Ömer olan Nef'î, kaynaklarda Nef'i Ömer Bey adıyla anıldığı gibi mührüne kazdırdığı beyitte de Ömer adı görülmektedir.
Daha küçük yaşlardan itibaren güçlü bir eğitim gördü. Öğrenimini Hasankale'de yapmış, sonra Erzurum'a gelerek devam ettirmiştir. Burada Fars edebiyatının ünlü eserlerini okudu, Arapça ve Farsça öğrendi. Nef'i Erzurum'da öğrenimini sürdürürken genç yaşında şiir yazmaya da başlamıştır. İlk mahlası Zarrî "zararlı"dır. 1585 Erzurum defterdarı olan Gelibolulu Müverrih Ali, şiirlerini görmüş, beğenmiş ve bugenç şaire Nef'i "nafi, yararlı" mahlasını vermiştir.