Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER (YAKÎNÎ DİVANI:Ö.1568)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale8

(YAKÎNÎ DİVANI:Ö.1568)
***AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN “ZAT’I” SORSAM HÜKÜMDARA (Allah’a)
-DOĞUYU BATIYI SEYREDEN “İSKENDER AS”GÖSTERİLDİ BANA.ÇÜNKÜ ONUN YÜZÜ BÜTÜN DÜYAYI GÖSTEREN AYNADIR.
*O GÜZEL YÜZLÜ (İskender as) ALLAH’TAN “BATIYA GİT”EMRİNİ İŞİTİP,AZMEYLEYİP BAŞINI ALIP GİTTİ DÜN BATIDAN YANA (Amerikaya).


istimâ‘ idüp o semte ‘azmüñi iy meh-likâ
başın alup gitdi dün hurşîd magribden yaña
 ((O GÜZEL YÜZLÜ (İskender as) ALLAH’TAN “BATIYA GİT”EMRİNİ İŞİTİP,AZMEYLEYİP BAŞINI ALIP GİTTİ DÜN BATIDAN YANA (Amerikaya))
tal‘atuñla eyledi hurşîd magribden tulû‘
 (GÜZELLİĞİYLE BATI’DAN DOĞAN BİR GÜNEŞ EYLEDİ ALLAH’UTEALA O’NU)
vechi var âhir zamân oldı dir isem husrevâ
şark u garbı seyr kıl mir’ât-ı iskender-misâl
çünki ruhsâruñ-durur âyîne-i ‘âlem-nümâ  
  ((AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN “ZAT’I” SORSAM HÜKÜMDARA (Allah’a)
-DOĞUYU BATIYI SEYREDEN “İSKENDER AS”GÖSTERİLDİ BANA.ÇÜNKÜ ONUN YÜZÜ BÜTÜN DÜYAYI GÖSTEREN AYNADIR.))
magribîler mâlik-i genc-i hibâyâ oldılar
kîmiyâdur cevher-i zâtuñ meger iy kaşı yâ
 (BATILILARDAN,”TEFRİKAYA DÜŞMÜŞ,KARARSIZ,SEBATSIZ”OLANLARIN DIŞINDA,KENDİLERİNE BAHŞEDİLEN “ZAT’A”SAHİP ÇIKTILAR.ZİRA BU ZAT’IN ÖZÜ KİMYADIR.)
var salâhuñ eyleseñ magribde ger icrâ-yı hak
irs-ile nakl itdi bir pâşâ-yı sâlihden saña  
 ((BATI’DAKİLER,ALLAH’I (Allah’a ulaşmayı) TALEP ETSELER;O SALİH PAŞA KENDİSİNE İRSAL EDİLEN İLM’İ ONLARA NAKLEDİP SALAH’A ULAŞMALARINI GERCEKLEŞTİRİR.))
hâlis oldum pûte-i hecrüñde nâr-ı şevk-ıla
magribî dînârdur ruhsâr-ı zerdüm gûyiyâ  
((Batı da Allah’a ulaşmayı dileyen kişi):Saf hale geldim potan’da eriyerek ateşi aşkınla.(Halbuki)Batı için söylenen;”Emelleri para,yüzleri soluk’tur”.))
maşrık-ı envâr-ı eltâf-ı ilâhî ol müdâm
eyledükçe magribe hurşîd-i enver ilticâ  
 (DOĞUDA KALANLARA DA ALLAH’IN LÜTFUYLA”NUR’LAR”,O NURLU GÜNEŞİN BATIYA SIĞINMASINDAN SONRA DA DEVAM EDİYOR.)
magribi eyler ziyâret rûz u şeb mâh-ıla mihr
zülf ü ruhsâruñ ümîdiyle iy ferruh-likâ  
 (BATIYI,AY VE GÜNEŞ GECE GÜNDÜZ “O ZAT’IN SAC VE SAKALININ SÜSLEDİĞİ MUBAREK YÜZÜNE” KAVUŞMAK İÇİN ZİYARET EDER.)
mihr-i rûşendür yakînî nazmumuñ ma‘nâları
şi‘rümüñ hatt-ı siyâhı magrib olmışdur aña
 (O ZAT’IN YAZDIKLARININ “MANALARI ANLAŞILIR BİR GÜNEŞ OLMUŞTUR BATILILARA)
       YAKİNİ DİVANI (Ölümü:1568)
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213667/h/girismetin.pdf
1.1. Mahlâsı
‘Sağlam bilgi, kuşkuya yer vermeyecek biçimde bilme,
iyiden iyiye anlayış’ anlamlarına gelen ve tasavvuf  ıstılahı
olarak ‘bir  şeyi delille değil yalnızca iman kuvvetiyle açık
olarak bilmek’ diye tarif edilen Arapça  yakîn kelimesine,
nispet+î’sinin getirilmesiyle oluşturulan Yakînî mahlâsı ‘iyiden
iyiye anlamış, delile gerek duymadan inanmış’ anlamlarındadır.
1.2. Adı
Yakînî’nin adı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır
1.Bazı beyitlerde şairin kendisini, Muhammed [569-632]  (s. m.)’e
yazdığı övgü  şiirleriyle tanınan Hassân bin Sâbit  [563-680]’e
benzetmesinden
2.hareketle gerçek adının  Hasan olabileceğini
düşünmek mümkünse de bu bir tahminden öteye geçmez.