Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

Mehdi as Hicri 14. Asırda Gelecektir (SAİD-İ NURS-İ HZ.)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

headerMehdi as Hicri 14. Asırda Gelecektir (SAİD-İ NURS-İ HZ.)


 Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahibleri, yani Mehdi ve şakirtleri, Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sünbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138-Kastamonu Lahikasy, s. 72) *Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten işittim ki; o zat, eski velilerin gaybi işaretlerinden istihrac etmiş ve kanaati gelmiş ki; "şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'atlar zulümatını dağıtacak" Ben, böyle bir nurun zuhuruna umutla bekledim ve bekliyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi s. 189 Mektubat s. 345)

*O ileride gelecek acib şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi olduğunu zannediyorum. (Barla Lahikası, s. 162) *Bediüzzaman yukarıdaki açıklamalarında; yaptığı çalışmalarla Mehdi'ye uygun ortam hazırladığını ve Mehdi geldiğinde kendisinin vefat etmiş olacağını Mehdi'nin hizmetlerini kendi kabrinden seyredeceğini ifade etmektedir. *Risale-i Nur Külliyat'ında, Mehdi'nin mücadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili verilen ebcedler şu şekildedir: Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe Suresi, 32) Yukarydaki ayette geçen "Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor" cümlesi hakkında Bediüzzaman hazretleri şöyle demektedir. şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli (Arapçada bir harfin iki kez okunmasy) "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin şakirdleri olabilir. (şualar, s. 605) Bu ayetin ebced değeri ile (1424-Miladi: 2004) Mehdi önderliğinde islamın Dünya hakimiyeti devrelerine dikkat çekilmektedir. *"... inkar edenlerin velileri ise tagut'tur..." (Bakara Suresi, 257)

ayetindeki "tagut" (küfrün fikir sistemi ) kelimesinin kendi içinde çöküş ve yıkılış tarihini de Bediüzzaman (ebced değerini) 1417 (miladi 1995) olarak vermektedir. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşey'i kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, harekatını o cereyanlara değiştirecek diye tahmin ediyorum. (Kastamonu Lahikası, s. 57) *Bediüzzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat" diyerek Mehdi'nin henüz gelmediğini, Müslümanlar tarafından beklendiğini ve kendi yaşadığı devirden bir asır sonra geleceğini bildirmektedir. Bediüzzaman hicri 13. asyrda yaşamıştır. Kendisinden sonra gelecek asır Hicri 14. asırdır. Bu asır Mehdi'nin çıkış zamanıdır. "İşte bu hakikatı bilmeyen insafsız derler ki: "Ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız (uyanmış, tetikte) kalbli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin bin sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi, istikbal-i dünyevide bin dörtyüz sene sonra gelecek bir hakikatı asırlarında karib (yakın) zannetmişler?" (Sözler, s. 318) "1400 sene sonra gelecek bir hakikatı" Burada ne 1373, ne 1378, ne de 1398 denmemiŞ, tam 1400 denmiştir. Yani Hicri 14. yüzyyl. Hicri 1400 yılı islam toplumlarının başsız kaldığı, fuhuşun, azgınlığın, inkarın son safhaya ulaştığı, Müslümanların maddi ve manevi büyük kayıplara uğradığı bir yüzyyl başlangıcıdır. Madem her yüzyıl başında bir müceddid (dini yenileyen, dini bidatlerden, sapmalardan önleyen bir kişi) gönderilmiş, demek ki bu ümmetin fesadı zamanında da bunu dağıtacak, küfrü yok edecek, Müslümanların birleşmesine sebep olacak bir müceddidin gelmesi gerekmektedir. Bu da Müslümanların 1400 senedir beklediği Hz. Mehdi'dir. *Bediüzzaman Said Nursi'nin şam Hutbesi Bediüzzaman Hicri 1327'de şam'da Emevi Camii'nde onbin kişilik bir cemaate verdiği hutbesinde, 1371'den sonraki islam aleminin geleceğine yönelik izahlar yapmakta, ahir zamandan çeşitli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin mücadele

zamanlarına ve sonunda onları yeneceği tarihe dikkat çekmektedir: Ta 1371 senesinden sonraki alem-i islamın mukadderatına nazar eden Hutbe-i şamiyedeki hakikatlar... Evet şimdi olmasa da otuz-kırk sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin güzelliklerini o üç kuvveti tam techiz edip, cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için gerçekleri araştırma isteğini ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş, inşaallah yarım asır (elli yıl) sonra onları darmadağın edecek. Hutbe-i şamiye, s. 25 Yetmiş birde fecr-i sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu, fecr-i kazib de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sadık çıkacak. (Hutbe-i şamiye, s. 23) 1371 + 30 = 1401 (Miladi 1981) 1371 + 40 = 1411 (Miladi 1991) 1371 + 50 = 1421 (Miladi 2001) Bediüzzaman Hicri 1400 yılı başlarında Mehdinin inkarcılarla mücadele zamanına 1401-1411 = 1981 -1991 yılları arası - fen, hüner, sanat ve medeniyetin iyiliklerini birleştirip bunları yeneceği, darmadağın edeceği tarihe (1421=2001) dikkat çekiyor. Fecir: Tan yerinin ağarması, güneş doğmadan önceki kızıllık, sabah vakti Fecr-i Kazib: Sabaha karşı doğu ufkunda yayılmaya başlayan birinci kızıllık. Fecr-i Sadık: Fecr-i Kazib'ten sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma, 1371 + 30 = 1401 = 1981 1371 + 40 = 1411 = 1991 Bediüzzaman islam'ın dünyaya tekrar hakim olmasını güneşin doğuşuna benzetmektedir. Güneşin battıktan sonra ertesi gün yeniden doğması gibi, islam'ın da dünya üzerinde tekrar doğup parlayacağına bu benzetmeyle işaret ediyor olabilir. Fecr-i Kazib ve Fecr-i Sadık ifadeleriyle bu doğuşun başlangıç yıllarına dikkat çekilmitir. Buna göre zulmün, karanlığın dağılmaya başlaması 1981-1991 yıllarında, tam anlamıyla susturulup dağıtılması ise 2001 yılında tamamlanacaktır. Mehdi as Liderliğinde islam Ahlakı Dünyaya Hakim Olacaktır El cevap: Cenab-ı Hakk; kemal-i rahmetinden, şeriat-ı islamiyetin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı

ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zişan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid'i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş; fesadı izale edip, milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmediye (A.S.M)'yi muhafaza etmiş. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da, ehl-i beyt-i Nebeviden olacaktır. Cenab-ı Hakk, bir dakika zarfında beyn-es-sema vel-arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yazmevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadir-i Zülcelal; Mehdi ile de, alem-i islam'ın zulümatını dağıtabilir. *Ve va'detmiştir, va'dini elbette yapacaktır. Kudret-i ilahiye noktasında bakılsa, gayet kolaydyr. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasynda düşünülse, yine o kadar makul ve vukua layıktır ki; 'Eğer muhbir-i Sadık'tan rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak lazım gelir. Ve olacaktır' diye ehl-i tefekkür hükmeder. (Mektubat, s. 411-412) *Ahir zamanın EN BÜYÜK FESADI Karışıklık, zulüm. En büyük bir müçtehid ihtiyaç hasıl olduğunda ayet ve hadislerden hüküm çıkaran büyük islam alimi ve önderi. Hem en büyük bir müceddid Dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim ve Hz. Muhammedin varisi olan zat. Hem Hakim Haklı ve haksızı ayırıp, adalet üzere hükmeden devleti idare eden. Hem Mehdi Hidayete vesile olan. Hem Mürşid Doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran Hem Kutb-u azam olan Birçok Müslümanın kendisine bağlandığı, zamanın en büyük yol göstericisi BİR ZAT-I NURANi gönderecek O ZAT ehl-i Beyt-i Nebevi'den olacaktyr. Peygamberimiz'in (s.a.v.) soyundan olacaktır *Rivayetlerde, ahir zamanın alametlerinden olan ve al-i beyt-i nebeviden (Peygamberimiz'in ailesinden) Hazret-i Mehdi'nin hakkında ayrı ayrı haberler var. Hatta bir kısım ehl-i ilim ve ehl-i velayet, eskide onun çıkmasına hükmetmişler.

Allahu a'lem bissavab, bu ayrı ayrı rivayetlerin bir te'vili şudur ki: Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihad alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi, her bir asır me'yusiyet vaktinde, kuvve-i maneviyesini te'yid edecek bir nevi Mehdi'ye veyahut Mehdi'nin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan; rahmet-i ilahiyye ile her devirde belki her asırda bir nevi Mehdi al-i beyt-ten çkmış, ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş. Mesela: Nakşibend ve aktab-ı erbaa ve oniki imam gibi büyük Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi, Mehdi hakkında gelen rivayetlerde, medar-ı nazar Muhammed Aleyhissalatü Vesselam olduğundan - rivayetler ihtilaf ederek, bir kısım ehl-i hakikat demiş: "Eskide çıkmış." Her ne ise... *Evet yüzler kudsi kahramanlar yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikat-ı Kur'aniyenin mayası ile ve imanın nuriyle ve islamiyetin şerefiyle beslenen, tekemmül eden a-li beyt, elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediyeyi ve hakikat-ı Furkaniyeyi (Kuran'ı Kerim'in esası) ve sünnet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) ihya (yeniden canlandırma) ile, ilan ve icra ile, başkumandanları olan "Büyük Mehdi"nin kemal-i adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lazım ve zaruri ve hayat-ı içtimaiye-i insaniyedeki düsturların muktezasıdırr (gerekliliğidir)..." (şualar, s. 456 ) Bediüzzaman, Müslümanların ümitsizlik içine düştükleri her asırda, manevi kuvvetlerini desteklemek, şevklerini-mücahede güçlerini artırmak için bir nevi Mehdi manasında (müceddid) gönderildiğini ve bu şahysların, ahir zamanda gelmesi beklenen Büyük Mehdi'nin vazifelerinden sadece bir kısmını yaptıklarını söylemiştir.

*Mehdi'nin Üç Büyük Vazifesi Birincisi: Çok def'a mektuplarımda işaret ettiğim gibi, "Mehdi Al-i Resulün temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cem'iyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i ilahiyyeden bekliyoruz. Ve onun üç

büyük vazifesi olacak: Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle ve maddiyyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine intizar etmesiyle, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, hem herşey'i bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, Hazret-i Mehdinin, o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat, o taifenin uzun tasdikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. (Emirdağ Lahikası, s. 259) Bediüzzaman, Mehdi'nin üç vazifesi olacağını bildirmiştir. …Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve maddiyyun (maddecilik) ve tabiiyyun (Tabiatçılık inancının) beşer içinde intişar etmesiyle (yayılmasyyla) herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyyun fikrini (maddeci düşünceyi) tam susturacak. *Bediüzzaman burada Mehdi'nin birinci ve en önemli vazifesinin, Allahın varlığını inkar eden materyalist felsefeyi tam anlamıyla ortadan kaldırmak olduğunu söylemektedir. ...Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife (grup) bir cihette (bir yönüyle) görecek. O zat (Mehdi) o grubun uzun tasdikatı (araştırmaları) ile yazdıkları eserleri kendine hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifesini tam yapmış olacak. Bediüzzaman burada Mehdi'nin en önemli vazifesi olan materyalist felsefeyi sustururken vaktinin olmayacağını, talebelerinin geniş araştırmalar sonucu hazırlamış olduğu eserleri kendisine program olarak seçeceğini, onlardan faydalanacağını bildirmektedir.

*Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas, sadakat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdleridir (talebeleridir). Ne kadar da az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. *ikinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye (A.S.M) ünvanı ile şeair-i islamiyeyi ihya etmektir. Alem-i islamın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gabad-ı ilahiden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-ı istinadı ve hadimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır. (Emirdağ Lahikası, s. 259) Hz. Mehdi (a.r)'in ikinci vazifesi ise, Hilafet-i Muhammediyye (Peygamberimiz'in yerine halife) ünvanı ile şeair-i islamiyeyi (islamın adetlerini) ihya etmek yani yeniden canlandırmaktır. *Hz. Mehdi şu anda çeşitli gruplar halinde dağınık olan Müslümanları birleştirip, lider olarak başlarına geçecek, islamın emirlerini canlandıracak, dine sonradan sokulan yanlış uygulamaları kaldıracaktır. *Üçüncü Vazifesi: inkilabat-ı zamaniye ile çok ahkam-ı Kur'aniyenin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammediyenin (A.S.M) kanunları bir derece ta'tile uğramasıyla O zat, bütün ehl-i imanın manevi yardımlarıyla ve ittihad-ı islamın muavenetiyle ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Al-i Beytin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmayı yapmaya çalışır. (Emirdağ Lahikası, s. 260) *Hz. Mehdi'nin üçüncü vazifesinin zamanın değişip, inkarın hakim olmasyyla zedelenen birçok Kuran hükmünü ve belirli bir süre ertelenen Kuran ahlakını, Müslümanların ve Peygamberimiz'in soyundan gelen seyitler cemaatinin yardımıyla yeniden canlandırmak ve uygulamak olduğunu bildirmektedir. *Birincisi: Ahirdeki iki vazife, gerçi hakikat noktasynda birinci vazife derecesinde değiller, fakat hilafet-i Muhammediye (A.S.M) ve ittihad-ı islam ordularıyla zemin yüzünde saltanat-ı islamiyeyi sürmek cihetinde herkesde, hususan avamda, hususan ehl-i siyasette, hususan bu asrın efkarında o birinci

vazifeden bin derece geniş görünüyor; ve bu isim bir adama verildiği vakit, bu iki vazife hatıra geliyor; siyaset manasını ihsas eder, belki de hodfüruşluk manasını hatıra getirir; belki bir şan, şeref ve makamperestlik ve şöhretperestlik arzularını gösterir. Ve eskiden beri ve şimdi de çok safdil ve makamperest zatlar Mehdi olacağım diye dava ederler. Gerçi her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ve gelmiş, fakat herbiri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibaryyle, ahir zamanın Büyük Mehdi ünvanını almamışlar. (Emirdağ Lahikası, s. 260) *Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimmi ve en büyüğü ve en kıymettarı olan iman-ı tahkikiyi neşr ve ehl-i imanı dalaletten kurtarmak. *O zatın ikinci vazifesi, şeriaty icra ve tatbik etmektedir. Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikad ve ihlas ve sadakatle olduğu halde bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet bir hakimiyet lazım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin. *O zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i islamiyeyi ittihad-ı islama bina ederek, isevi ruhanileriyle ittifak edip din-i islama hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymetdardır, fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şa'şaalı bir tarzda olduğundan umumun ve avamın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9) Bediüzzaman burada da, ahir zamanda gelecek olan Mehdinin üç büyük vazifesinin olacağını söylemiştir. Bunlardan en önemlisinin imana ait bütün meseleleri ihlasla, sadakatle yaygınlaştırmak, ehl-i imanı sapmalardan, uzaklaşmalardan kurtarmak, ikinci vazifesinin Kuranı uygulamak, üçüncü vazifesinin de bütün islami güçleri birleştirip, tüm dünyayı kötülüklerden, inkardan temizlemek olduğunu bildirmiştir. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaik-i imaniyyeyi muhafaza noktasında tecdid vazifesi, en mukaddes ve en büyüğüdür. şeriat ve hayat-ı içtimaiye ve siyasiye daireleri ona nisbeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor. Rivayat-ı hadisiyede, tecdid-i din hakkında ziyade ehemmiyet ise, imanı hakaikdeki tecdid itibariyledir. Fakat, efkar-ı ammede, hayat-perest

insanların nazarında zahiren geniş ve hakimiyet noktasında cazibedar olan hayat-ı içtimaiye-i islamiye ve siyaset-i diniye cihetleri daha ziyade ehemmiyetli göründüğü için, o adese ile, o nokta-i nazardan bakıyorlar, mana veriyorlar. Hem bu üç vezaifin birden bir şahısda, yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda, Al-i Beyt-i Nebevi'nin (A.S.M.) cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hazret-i Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-y manevide ancak içtima edebilir. (Kastamonu Lahikası, s. 139) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 156) Bediüzzaman kendi yaşadığı devirde bütün bu vazifenin icrasının BİR ŞAHISTA veya bir cemaatte bulunmasının imkansız olduğunu ve bunların tamamını ancak ahir zamanda gelecek Mehdi ve onun cemaatinin yapacağını da haber vermiştir. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen o zat dahi bu zamanda gelse, harekatını o cerayanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek, diye tahmin ediyorum. Hem üç mes'ele var: Biri hayat, biri şeriat, biri imandır. Hakikat noktasında en mühimmi ve en azamı, iman mes'elesidir. Fakat şimdi umumun nazarında ve hal-i alem ilcaatında en mühim mes'ele, hayat ve şeriat göründüğünden, o zat şimdi olsa da, üç mes'eleyi birden umum rüy-i zeminde vaziyetlerini değiştirmek nev'i beşerdeki cari olan adetullaha muvafık gelmediğinden, herhalde en azim mes'eleyi esas yapıp, ötesi mes'eleleri esas yapmıyacak, ta ki iman hizmeti, safvetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk iğfal olunabilen akıllarında o hizmet başka maksadlara alet olmadığı tahakkuk etsin. Kastamonu Lahikası, 57 Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 43 "faraza hakiki BEKLENEN O ZAT" dahi bu zamanda gelse; Bediüzzaman hazretleri, burada Mehdi'nin henüz gelmediğini

ifade ederek, kendi yaşadığı devirde Müslümanların imani meselelerinin henüz halledilmediğini, Mehdi'nin gelmesi için ortamın uygun olmadığını ve beklenen zatın o zaman da gelse imani meselelerin halledilmesi için çalışacağını, kendisinin bu meseleler üzerine çalışarak Mehdi'ye ortam hazırladığını belirtmiştir. Bediüzzaman Said Nursi'nin daha evvelki izahlarında da belirttiği gibi, Hz. Mehdi önce, en azim ve en büyük mesele olan iman konusunu halledip, insanların imanının kurtulmasına vesile olacaktır. Birinci mesele hallolduktan sonra diğer iki vazifesini de yapıp, bu üç önemli vazifeyi tamamlamış olacaktır.

Imam Mevdudi Hz.leri;

Onlarin, Mehdiye eski zaman kiyafeti, modasi gecmis, mistik görünüslü ve bir manastirdan cikip kendini El-Mehdi ilan edecek biri zannettikleri görülmektedir. Bu halin vukuunda dini liderler ve alimler ellerinde kitap, ortaya cikacaklar ve vücut yapisi ile eskalinin kitaplardaki tarife uyup uymadígini tetkik ve mukayeseye koyulacaklar. Cihad ilan edilecek ve bütün sofilerle hayattaki bütün eski tip mutaassip kimseler Onun etrafinda ve bayragi altinda toplanacaklardir. Maneviyat, muska ve dua ile bu cihad kazanilacagina ve topraklar fethedilecegine göre, kilic sadece sembol olarak kullanilacaktir. Bir bakisi kafirleri mahvedecek ve sadece bedduasi tanklarin, tayyarelerin imhasina kafi gelecektir. Mehdinin zuhuru itikadina dair avamin görüsü iste budur. Fakat bu mevzu üzerinde okuyabildigim kadariyla edindigim intiba bu vaziyetin tam aksi mahiyettedir. Fikrime göre, gelecek olan kimse bütün cari subelerinde ve hayatin ana problemlerinede cok derin nüfuza sahip ve caginin en modern lideri olacaktir. Devlet idaresi, siyasi basiret ve harpteki stratejik hüner bakimindan bütün dünyayi hayran birakacak. Fakat cok korkarim ki. Onun getirecegi yeniliklere karsi ilk FERYADI BASANLAR, ULEMA ve SOFILER OLACAKTIR. (Mevdudi, islamda ihya hareketleri s.47 48 veya 58-59, Ibrahim Süleymanoglu Mehdilik ve Imamiye s.184-187)

1.cilt 32.Mektup

Öyle makamlar da vardir ki, cezbe ve sülük oraya yanasamaz. Bu son makamlar çok yüksek pek kiymetlidir. Bu makam Eshab-i kiramdan sonra, Hz.Mehdi de görünecektir. Tesavvuf büyüklerinden pek az kimse, bu makâmdan haber vermisdir. Bu MAKAMIN İLIMLERINDEN MARİFETLERİNDEN SÖYLİYEN İSE YOK GİBİDİR. Bu makâm, ALLAH'U TEALANIN,ÖYLE BUYUK BİR NİMETİDİRKİ,DİLEDİĞİ,SEÇDİĞİ BAHTİYARLARA NASİP OLUR. Eshâb-i kirâm 'aleyhimürridvân' bu pek yüksek mertebeye, dahâ ilk sohbetde ayak basardi ve zemânla bu mertebelerde yükselirlerdi.

Allah hepinizden razı olsun.FERHAT BAŞTUĞ.www.ferhatbastug.com