Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

ALLAH’A MÜLAKİ OLMAK-ALLAH’A ULAŞMAK,KURTULUŞ İÇİN ŞARTMIDIR ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

 

kurALLAH’A MÜLAKİ OLMAK-ALLAH’A ULAŞMAK,KURTULUŞ İÇİN ŞARTMIDIR ?

 

Mülaki fiili; lam,kaf,ye harflerinden oluş’an likaye kökündendir.

Lügat anlamı; Kavuşmak.ulaşmak tır.

Kur’anı kerimde Allah’ın farz kıldığı ayetlerde Allah ismiyle rab ismiyle beraber kullanılmıştır.Kur’an da açık olarak “ALLAH’A MÜLAK OLMANIN (Allah’a ulaşmanın) KİŞİNİN ARZUSUNA BAĞLI OLARAK BU DÜNYA HAYATINI YAŞARKEN ÖLMEDEN EVVEL OLDUĞU”Belirtilmiş olmasına rağmen,nerede MÜLAKİ kelimesi gecse “ÖLÜMDEN SONRA ALLAH’IN HUZURUNDA HAŞROLMAK OLARAK” Meallendirmişlerdir.Önce Allah’ın bu farz emrini ancak “YAŞARKEN GERCEKLEŞTİRMEK MECBURİYETİNDE OLDUĞUMUZU “İspat edelim.

Ankebut/5- Fe men (artık kim) kanu yercu (olmayı arzu ederse-arzusunda olursa) likaallahi (Allah’a mülaki-Allah’a kavuşmayı) fe inne (artık şüphesiz) ecelallahi leat (Allah’ın onu kendine ulaştırma zamanı gelecektir.) Ve hüvessemiün aliym (muhakkakki Allah-o kişinin talebini- işitir ve bilir)

Bu ayette kişi serbest iradesi ile talep edecek Allah’ta karşılığında kendisine ULAŞTIRACAKTIR.Eger bu ulaşma Allah’ın huzurunda toplanmak olsaydı o zaman ARZU ETMEYENLER HUZURDA OLMAYACAKLARDI.Hadis-i Şerif te bu ayet parelelindedir.

***"Men habbebe likaallahi ehabbeballahi likaihi. Men kerihe likaâllahi kerihallahi likâihi."

"Kim Allah’a kavuşmayı severek arzu ederse Allah da ona kavuşmayı severek arzu eder. Kim Allah’a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoşgörmez."

(Kaynak: Müslim, Zikir 14-17. Ayrıca bk. Buhârî 12/2043, Rikak 41; Tirmizî, Cenâiz 67, Zühd 6; Nesâî, Cenâiz 10; İbni Mâce, Zühd 31)

***Sünen ibnimace;(Türkiye gazetesi dini terimler sözlüğü)

Ey insanlar,ölmeden önce gafleti bırakın Allah’utealaya mülaki olun ve tövbe edinki Allah’a kul olasınız.Sizi oyalayıcı işleriniz coğalmadan Salih amel işleyiniz.Allah’ıçok zikredin rabbinizin rızasını kazanın.Böyle yaparsanız “rızkınız bollaşır,yardımgörürsünüz ve eksiklikleriniz tamamlanır”.

Kehf/110- Fe men (artık kim) kanu yercu (olmayı arzu ederse) likae rabbihi (rabbine mülaki-rabbine ulaşmayı) felya’mel (o zaman işlesin) amelan salihan (nefs ini tezkiye eden-nefsini ıslah eden)

Bu ayette de ALLAH’A ULAŞMA “SALİH AMEL İŞLEME-NEFS TEZKİYESİ-ŞATRTI “dile getirilmiştir.Eger ÖLÜMDEN SONRA ALLAH’IN HUZURUNDA TOPLANMA OLSAYDI,Salih amel işlemeyen o toplantıya katılmayacaktır.Dolayısıyla kişinin dünya hayatını yaşarken ALLAH’A ULAŞMASI Kesindir.Bu hususta yakın geçmişte yaşamış olan evliyalardan M.Zahid Kotku Hazretleride, K.S.Eserin adi:Tasavvufi Ahlak. Allahu tealaya mülaki olmak icin muhabbet ve istiyak üzere olup Salih ameller üzeri Hak Celle va Alaya mülaki olmayi arzu ve ümit eyleye. __Hak Celle ve Alaya mülaki olmayi isteyen herkese yakisan sey Ameli salihdir.Buyurmuştur.

84 / İNŞİKAK - 6 : Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı). Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine doğru (yola çıkarak) cehd ile (nefsinle) cihad edersin. Sonunda O'na mülâki olursun (ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın).

Bu ayette de yine Allah’a ulaşmanın şartı olarak “CİHAD” yani Nefs tezkiyesi getirilmiştir.

Allah’ın dininin TEMELİ İMAN’DIR.İmanın da olmazsa olmaz şartı “ALLAH’A MÜLAKİ OLMAYA-(Ölmeden evvel ruh’un ulaşmasının var olduğuna,farz olduğuna kişinin kendisinin de bu talebi gerçekleştirerek MÜ’MİN olabileceğine) İMAN ETME ŞARTIDIR”

Hud/29- ..Ma ene bitarillezine amenu (ben o iman etmiş olanları yanımdan kovamam) innehüm (şüphesizki onlar) mülaku rabbihim (rablaerine mülaki olacak olanlardır-rablerine ulaşacak,kavuşacak olanlardır) eraküm kavmen techalun(sizi cahil bir millet olarak görüyorum.

Hud/29 da Allah’uteala mülaki olmanın (Allah’a ulaşmanın,kavuşmanın) dünya hayatında olacağını ölümle veya kıyametten sonra olmayacağına acıklık getirmiştir.Cahil olan kavmin bunların dışında tutulduğunuda tefrik etmiştir.

Aynı istikamette hadis-i Şerif (Cibril Hadisi): Buhari.1.cild.47.hadis;(Cibril hadisi,Müslim.1.cild 63.tirmizi 1.cild 60 ta da zikredilmiştir)

Cebrail as soruyor;İman nedir ?-;Allah’a,Meleklerine,Allah’a mülaki olmaya (Allah’a ulaşmaya),Resullerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmaktır.

Demekki burada da İmanın şartlarından birisi de “ALLAH’A MÜLAKİ OLMAYA-ULAŞMAYA” İNANMAKTIR.

Ölümle birlikte herkesin rabbine döndürüleceğini kıyamette de herkesin o nun katında haşrolunacağını başka ayetlerde beyan buyurmuştur.O zaman bizim irademiz yoktur Allah döndürecek ve katında toplayacaktır.

15 / HİCR - 25 : Ve muhakkak ki; senin Rabbin, O, onları haşreder (huzurunda toplar). Muhakkak ki; O, Hakîm'dir, Alîm'dir.

19 / MERYEM - 85 : O gün muttakileri (takva sahiplerini), Rahmân'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz (toplayacağız).

20 / TAHA - 102 : O gün ki, sur'a üfürülür. Ve mücrimleri, o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz (toplayacağız).

Allah’a mülaki olmayı arzu etmeyenleri ölüm melekleri rablerine döndüreceklerdir.

32 / SECDE – 10-11-12 : Ve kâlû e izâ dalelnâ fîl ardı e innâ le fî halkın cedîd(cedîdin), bel hum bi likâi rabbihim kâfirûn(kâfirûne). Kul yeteveffâkum melekul mevtillezî vukkile bikum summe ilâ rabbikum turceûn(turceûne). Ve lev terâ izil mucrimûne nâkısû ruûsihim inde rabbihim, rabbenâ ebsarnâ ve semi’nâ ferci’nâ na’mel sâlihan innâ mûkinûn(mûkinûne). Ve dediler ki: "Biz yerde (toprağın içinde) (toprağa) karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız?" Hayır, onlar, Rab'lerine mülâki olmayı (ulaşmayı) inkâr edenlerdir. De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, sizi vefat ettirecek (öldürecek). Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." Ve keşke mücrimleri, Rab'lerinin huzurunda başlarını eğerek: "Rabbimiz, biz gördük ve işittik. (Bundan sonra) bizi (dünyaya) geri döndür, salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun (yakîn hasıl edenler) olduk." (derken) görseydin.

Kişi eger Dünya hayatını yaşarken Allah’a Mülaki olmayı DİLEMEZSE veya İNKAR EDERSE Durumu ne olur ?

1-Gercek mü’min (Kurtuluşa eren) olamaz.Yukarıda imanın şartları açıklandı.

2-Gideceği yer ateştir (Cehennemdir).Yunus/7,8.

3-Amelleri boşa gider,Hidayete eremezler Dalalette kalırlar.Gideceği yer de Cehennemdir.

10 / YUNUS – 7-8 : İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne). Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar ayetlerimizden gafildirler.İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir).

18 / KEHF – 103-104-105-106 : Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ(a’mâlen). Ellezîne dalle sa’yuhum fîl hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â(sun’an). Ellezîne dalle sa’yuhum fîl hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â(sun’an). Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen). Zâlike cezâuhum cehennemu bimâ keferû vettehazû âyâtî ve rusulî huzuvâ(huzuven). De ki: “Ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi?” Onlar, dünya hayatında amelleri (çalışmaları) sapmış (kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla) olanlardır. Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.İşte onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.

(Âyetlerimi) örtmeleri (inkâr etmeleri) ve âyetlerimi ve resûllerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle, onların cezası işte bu cehennemdir.

YUNUS:45

: Ve yevme yahşuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yete ârefûne beynehum, kad hasirellezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne). Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). Allah'a mülâki olmayı (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı) yalanlayanlar, hüsrandadır (nefslerini hüsrana düşürdüler). Ve hidayete eren kimse(ler) olmadılar (ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar).

Allah’a mülaki olmayı arzu edenlerle (Allah’a ulaşmayı dileyenlerle) ilgili ayetler’e parelel EVLİYALARIN sözleri ve hadis’i şerifler:

***Allah tan başka ilah olmadığına ve benim de onun resulü olduğuma şehadet ediniz.Bu iki cümleyi canı gönülden inanarak Allah’a mülaki olmayı dileyen bir kulun cennetten mahrum olması düşünülemez.RİYAZUSSALİHİN-389,MÜSNEDİ AHMET

Riyazüssalihin/6.cild.228

Yüce Allah kulunu “dünya ile kendisine mülaki olma arasında serbest bıraktı”.Cenneti isteyen kul da o’na mülaki olmayı secti.

***ALLAH'IN ZATINI DİLEMEK VE ULAŞMAK ABDULKADİR GEYLANİ HZ İLAHİ ARMAĞAN KİTABINDAN Hak yolunu sana göstermek ve seni yalnız, Hakk'ın vechini (Zatını)dileyenlerin safına katmak istiyorum. Sizler heves peşindesiniz. Ciddî meseleleri ele aldığınız yok. Allah'ım beni ve onları zatına ulaştır. Sana dönmeyi nasip eyle. Onların nifak ve şirk bağından bizi kurtar. Diğer âyet-i kerimede ise şöyle anlatıldı: “Yalnız O'nun vechini dilerler.” (el-Kehf, 18/28) Bahtiyar olana kudret eli gelir; Hak’tan gayri bilinen bütün varlıktan onu kurtarır. O el, bir gün sana da gelir; kolundan tutar, velayet makamına yerleştirir. Yolculuğun biter, sülûkün sona erer. Bulacağını bulursun. Dünya sana koşar. Âhiret de onun peşinden... Her ikisi de sana hizmetçi olur. Hiç bir darlık bilmeden makamında kalırsın. Sâlih kullar, o kapıdan içeri girince hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşer kalbinin hatırlamasına imkân olmayan kutsî varlıklar görür, şöyle duaya başlarlar: “Allah'a hamd olsun; Zât’ından ayrı kalma üzüntüsünü bizden aldı. Aramızdaki perdenin verdiği kederi kaldırdı. Bizi Zât’ı için seçti, yakınlığına erdirdi. Bilhassa Zât’ından gayri şeylerle meşgul olma derdini bizden aldı. Bizi bütün fâni varlıklardan beri edip Zât’ı ile olmayı nasip ettiği için Allah'a hamd olsun; Rabb’imız hem Gafûr, hem de Şekûr'dur. Yaratan'ımız, hatalarımızı bize göstermeden silerve yaptığımız az kulluğa karşı bol iyilik eder.” Sizden kim olursa olsun, ortalığı gece karanlığı kapladığı zaman, halkın sesi çekildiği ve uyudukları anda kalksın. Abdest alsın ve iki rekât namaz kılsın. Ve desin: “Allah'ım, kullarından sâlih olan, Zât’ına yakınlık bulan birini bana göster. O, beni Sana iletsin ve Zât’ına varan yolu göstersin.

ALLAHA TALİP OLMAK Bunun gibi o temiz kalp kimde olursa Hakk'a dair hatıra onu sarar. Hakk’ın fikri, zikri sende olursa kalbin Hak yakınlığı ile dolar ve şeytanî arzu, heves kaçar gider. Dünyalık şeyler de sende kalmaz.Her şeyin kendine göre hatıraları, düşünceleri var. Dünyanınki ayrıdır. Âhiretin de kendine has düşündürücü şeyleri var. Malın, mülkün, nefsin ve kalbin de hatıraları var. Hak Teâlâ'nın hatırası hepsinden üstündür.EY CANDAN HAKK'a TALİP olan (Allah’a ulaşmayı dileyen), bütün hatıraları atıp Hak hatırası ile kalmaya muhtaçsın. ABDULKADİR GEYLANİ HZ İLAHİ ARMAĞAN KİTABINDAN 61.MECLİS Bu konuşma, medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî, 20 Recep 546, Milâdî 1151

***Said-i nurs-i hz. 26.söz:

…Ey nefsim madem öyledir,sen dahi kalbib gibi ağla ve bağır ve deki:

“Faniyim,fani olanı istemem.

Acizim,aciz olanı istemem

Ruhumu Rahman’a teslim eyledim gayr istemem

İsterim,fakat bir yar-ı baki isterim.

Zerreyim,fakat bir Şems-i Sermed isterim.

Hiç-ender hiçim,fakat bu mevcudatı birden isterim!”

***1-Allah'a ulaşmayı dilemek * İMAM-I RABBANİ(MEKTUP61):Allah bize,kendisini dilemek yolunda terakki ihsan etsin..ve dileğimizin yerine gelmesine engel olacak her ne varsa ondan sakınmak nasip etsin...şunu bilelimki,dilemk,istemek,dilenen ve istenen şeyin meydana geleceğine ait bir müjdedir VE MURADA ERMENİN BİR BAŞLANGICIDIRbir aziz şöyle buyuruyor;-isteğin yoksa isteğin meydana gelmesini iste!.............gerçekten İSTEK BÜYÜK BİR DEVLETTİR.bir nimettir.bu hararetiv bürüdetten sakınmak için elimizden ne gelitrse yapalım!bu ,böylece.kamil bir mürşide varıncaya kadar devam edecektir *

***Mektubatı rabbani 64 mktup;Bir kimsenin rûhu, eğer bu esîrlikden, bu bağlılıkdan (fizik vücutta kalırsa)kurtulmaz, kendi derecesine yükselmez, kendi vatanına (Allah’ın zatına)kavuşmaz ise, ona yazıklar, binlerle yazıklar olsun

Allah hepinizden razı olsun.Bu konularda daha geniş açıklamalar:www.ferhatbastug.com adresi ve MPL TELEVİZYONUNU.Frekans:12525 V Sembol:30 000

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile