Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

BOŞ SÖZLERE HURAFELERE ALDANMAYALIM
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

Allah bize kitaplar indirerek gercekleri,Peygamberler,Resuller ve o Peygamberlerin,Resullerin öğretisiyle ilim sahibi olmuş Mürşidler vasıtasıyla bizlere açıklamıştır. 
Ancak şeytan ezelde verdiği söz gereği vazifesinde sadıktır ve bunu gercekleştirmek için olanca gücüyle çabalalayarak insanları cehenneme sürüklemek için kandırmaya çalışacaktır.Bunu da hep kur’an dışındaki “emaniyye”adı verilen kitaplar vasıtasıyla yapacaktır. Allah’uteala bunu kıyametten bir kesit vererek bizi uyarıyor.

57 / HADİD – 13-14 : Yevme yekûlul munâfikûne vel munâfikâtu lillezîne âmenûnzurûnâ naktebis min nûrikum, kîlerci’û verâekum fel temisû nûrâ(nûren), fe duribe 

beynehum bi sûrin lehu bâb(bâbun), bâtınuhu fîhir rahmetu ve zâhiruhu min kıbelihil azâb(azâbu). Yunâdûnehum e lem nekun meakum, kâlû belâ ve lâkinnekum fe tentum enfusekum ve terebbastum vertebtum ve garret kumul emâniyyu hattâ câe emrullâhi ve garrekum billâhil garûr(garûmu).

Münafık erkeklerin ve münafık kadınların, âmenû olanlara: “Bizi bekleyin, sizin nurunuzdan bir parça alalım.” diyeceği gün, onlara: “Haydi arkanıza dönün ve nur arayın.” denir. Artık onların arasına, kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında, orada rahmet ve onun dış tarafında, ondan (duvardan) önce azap vardır.Onlara seslenirler: “Biz, sizinle beraber olmadık mı?” (Onlar): “Evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri (ölüm emri) gelinceye kadar emaniyye sizi aldattı. Ve garur (aldatanlar, şeytan ve avaneleri), sizi Allah ile (Allah “Gafur'dur, Rahîm'dir, sizi affeder.” diyerek) aldattı.” dediler.
Çünkü İblis,yukarıda söylediğimiz gibi vaat etmiş.Vadini gercekleştirecektir.

 

4 / NİSA – 118-119-120 : Leanehullâh(leanehullâhu), ve kâle le ettehizenne min ibâdike nasîben mefrûdâ(mefrûdan). Ve le udillennehum ve le umenniyennehum ve le âmurennehum fe le yubettikunne âzânel en’âmi, ve le âmurennehum fe le yugayyirunne halkallâh(halkallâhi), ve men yettehıziş şeytâne veliyyen min dûnillâhi fe kad hasire husrânen mubînâ(mubînen). Yeıduhum, ve yumennîhim, ve mâ yeıduhumuş şeytânu illâ gurûrâ(gurûren).
Allah, ona (şeytana) lânet etti. Ve (şeytan) şöyle dedi: "Ben mutlaka, Senin kullarından belli bir nasib edineceğim."Ve onları mutlaka dalâlette bırakacağım. Ve onları, mutlaka emaniyyeye (kuruntuya) düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar, mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim, öyle ki mutlaka, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim, Allah'tan başka, şeytanı dost edinirse artık o, apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. (Şeytan) onlara vaad eder ve onları emaniyyeye (kuruntuya) düşürür. Ve şeytan, onlara aldatmaktan başka bir şey vaadetmez.

 

31 / LOKMAN - 33 : Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekum vahşev yevmen lâ yeczî vâlidun an veledihî ve lâ mevlûdun huve câzin an vâlidihî şey’â(şey’en) inne va’dallâhi hakkun fe lâ tegurrennekumul hayâtud dunyâ, ve lâ yagurrennekum billâhil garûr(garûru).

Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Ve o günden korkun ki; baba, oğluna karşılık veremez (yardım edemez). Ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Gurur (tagut), Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın.

 

35 / FATIR – 5-6 : Yâ eyyuhen nâsu inne va’dallâhi hakkun fe lâ tegurrennekumul hayâtud dunyâ, ve lâ yegurrennekum billâhil garûr(garûru). İnneş şeytâne lekum aduvvun fettehızûhu aduvvâ(aduvven), innemâ yed’û hızbehu li yekûnû min ashâbis seîr(seîri).
Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile (affına güvendirerek) aldatmasınlar.Muhakkak ki şeytan, sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O, kendi hizbini (taraftarlarını) sadece alevli ateş (cehennem) ehlinden olmaları için çağırır.
Peki vadini yerine getirecekmi ? evet kıyametten bir kesit veriyor Allah’uteala .
HADİT/14-…(Yukarıda meali var)

 

34 / SEBE – 20-21 : Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mûminîn(mûminîne). Ve mâ kâne lehu aleyhim min sultânin illâ li na’leme men yû’minu bil âhireti mimmen huve minhâ fî şekk(şekkin), ve rabbuke alâ kulli şeyin hafîz(hafîzun).
Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü'minleri oluşturan bir fırka (Allah'a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.Ve onun (iblisin) onlar üzerinde bir sultanlığı (nüfuzu, tesiri) yoktu. Ahirete (hayatta iken ruhunu Allah'a ulaştırmaya) inanan kişi ile ondan (Allah'a ulaşmaktan) şüphe içinde olanları bilmemiz için (iblisle onları imtihan ettik). Ve senin Rabbin herşeyi hıfzedendir.
Peki EMANİYYE nedir ? El yazması kitaplardır.Yani kur’anın dışındaki kitaplardır ve çoğu zanna dayalıdır.

 

2 / BAKARA – 78-79 : Ve minhum ummiyyûne lâ ya’lemûnel kitâbe illâ emâniyye ve in hum illâ yezunnûn(yezunnûne). Fe veylun lillezîne yektubûnel kitâbe bi eydîhim summe yekûlûne hâzâ min indillâhi li yeşterû bihî semenen kalîlâ(kalîlen), fe veylun lehum mimmâ ketebet eydîhim ve veylun lehum mimmâ yeksibûn(yeksibûne).
Onlardan bir kısmı ümmîlerdir. Onlar (Allah'ın) Kitabı'nı bilmezler, sadece emaniyyeyi (kişilerin yazdığı kitapları) bilirler. Ve onlar sadece zannediyorlar.Yazıklar olsun onlara ki; elleriyle kitap yazarlar, sonra da (emaniyye bilgiler içeren) bu yazdıklarını az bir bedel (para) karşılığında satmak için: “Bu, Allah'ın indindendir.” derler. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle.
Bütün meallerde bu emaniyye kitapların “Yahudiler zamanında ve onlara aittir” diye yazarlar.Halbuki “emaniyye”her dönemde iblisin silahı olarak var olmuştur.

 

4 / NİSA – 122-123-124 : Vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti se nudhiluhum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), va’dallâhi hakkâ(hakkan), ve men asdaku minallâhi kîlâ(kîlen). Leyse bi emâniyyikum ve lâ emâniyyi ehlil kitâb(kitâbi), men ya’mel sûen yucze bihî, ve lâ yecid lehu min dûnillâhi veliyyen ve lâ 

nasîrâ(nasîran). : Ve men ya’mel mines sâlihâti min zekerin ev unsâ ve huve mu’minun fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne nakîrâ(nakîren).
Ve onlar ki, âmenu olup, nefsi ıslâh edici (nefsi tezkiye edici) salih amel işlediler, işte onları, altlarından nehirler akan cennetlere koyacağız, orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır (gerçektir). Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?Sizin emaniyyenizle ve kitap ehlinin emaniyyesi ile değil, kim kötülük yaparsa (sadece) onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir velî ve bir yardımcı bulamaz.Ve, erkeklerden veya kadınlardan mu'min olarak, kim salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa o taktirde, işte onlar, cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin lifi kadar (zerre kadar) bile zulmedilmez.

 

NEDİR BU OYALAMALAR ALDATMACALAR ?
-Lailahe illallah diyen cennete girecektir.
-Kalbinde zerre kadar imanı olana Peygamber efendimiz şefaat edecektir.
-Cehennemde günahımız kadar cezamızı cekip cennete gireceğiz.
-İmanın 6 şartını dil ile söyleyen kalbi ile tasdik eden mü’min olur.
-İslam 5 şarttan ibarettir bunları yerine getiren cennete girecektir.
-Hidayet,doğru yoldur.İslamın 5 şartını yerine getiren hidayettedir.
-Takva,Allah’tan korkmaktır.Allah’tan korkan herkes cennetliktir.
-Hac’ca giden herkes “Anadan doğmuş”gibi olur ve günahsızdır.
-V e buna benzer çok hurafeler birer aldatmacadır.Vs…

 

Bütün bunlar neye dayalı olarak hazırlanmıştır ? Çoğu “kur’ana ters düşen”uydurma hadislere dayalı olarak hazırlattırılmış Şeytan tarafından.Bunları hazırlayanlar hüsniniyetlidirler ama Kur’anı bimedikleri için hadislerin “sahih”olnlarını ayıramamışlardır ve hepsinin ravilerine binaen doğru olarak kabul etmişler.Halbuki;Hadislerin ortaya çıktığı tarihlerde “sahabelerden 6 göbek sonrakiler”ancak hayatta idi.Yani Peygamber efendimizden 100-150 sene sonra “RİVAYET EDİLMEYE”başlanmıştı.Bu konuda Peygamber (sav)efendimiz şöyle buyuruyor ;
Peygamber (S.A.V) Efendimiz 'Benim tarafımdan TEBLİĞ edilen AYETLERİ herkese ulaştırınız. İsrailoğulları'nın kıssalarınıda anlatmanızda bir beis yoktur.KİM BENDEN BUNUN DIŞINDA BİR ŞEYİ SÖYLERSE ATEŞTEKİ YERİNİ HAZIRLAR' buyurmuş. SAHİHİ BUHARİ-9.CİLD.1411.HADİS
EFENDİMİZ S.A.V BUYURUYOR:İNSANLAR ÜZERİNE BİR ZAMAN GELECEK BENİM HADİSLERİM TARTIŞILACAKDIR,SİZLER KU’ANA BAKIN HİÇ BİR HADSİM KURANA TERS DÜŞMEZ(hz vehad ibni Cabir musnad.abdulbaki gölpınarlı seçme hadisler.c1.s.38.3baskı)

 

Benden,kur’an dan başka bie şey yazmayın.Kim benden kur’andan başka bir şey yazarsa imha etsin.Benden,ileride ortaya çıkacak hadisler olacak kur’ana bakın eger ters 

 

düşüyorsa benden değildir.MÜSLİM-ZÜHD-72,DARİMİ MUKADDİME-42,TİRMİZİ İLİM-11,MÜSNEDİ AHMET-3/12.21.33
Resul buyurduki,benden kur’an dışında bir şey yazmayın yazmış olduklarınızı da imha edin.İBNİ ABDULBER-Cairülbeyanıl ilim
Peygamber (sav)efendimiz ayaklı bir kur’an idi onun kalbine yazılmıştı.Kalbinde olana ters bir şey söylemesi mümkün olabilirmi ? bu akla mantığa uyarmı ?

 

Hazreti Ali RA. Hz . Ali(R.A) döneminde Ebu Cuhayfe <<Ya Ali yanında Resullullah tan , Allah’ın (c.c) kitabından başka yazılı bir şey varmı? diye sorar. Hz. Ali(r.a) 'HAYIR BİLDİĞİM BİR ŞEY VARSA O DA ALLAH’IN KİŞİYE KURANI ANLAMA KABİLİYETİ VERDİĞİDİR' SAHİHİ BUHARİ-8.CİLD 1272.HADİS
İmamı Malik , ezberinde bulunan çok sayıda HADİS olmasına rağmen dini bir gerek görmedikçe insanlara HADİS nakletmezdi. İmamı Malike’e: 'İbni Üveyne senden daha çok HADİS biliyor' denildi. Bunun üzerine imamı Malik şu cevabı verdi: 'BENDE SİZE HER DUYDUĞUM HADİSİ NAKİLDEMİ BULUNAYIM? O ZAMAN BİR AHMAK DURUMUNA DÜŞER VE İNSANLARI SAPTIRMA KONUSUNDA BİR ŞEYTAN OLURUM. BENDEN ÖYLE HADİSLER ÇIKMIŞTIR Kİ; O HADİSLERİN HER BİRİ İÇİN BİR KIRBAÇ YİYİP ONLARI RİVAYET ETMEMİŞ OLMAK İSTERDİM' Elmedarik-Varak.1 64 mezhepler tarihi 395
KURAN’IN zahiriyle çelişen bir HADİS veya Sahabi sözünün RAVİLERİ ne kadar güçlü olursa olsun SENEDİNİN sahih olduğuna inanmıyoruz. Çünkü; Peygamber (S.A.V)

Efendimiz ve SAHABE döneminde hiç HADİS yazılmamıştır. M . RAŞİD RAZİ –Tefsirul Menar 6/288 

 

 

O zaman Kur’an kesin delildir hadisler ise “kur’ana “ters düşmüyorsa sahihdir.Ancak KUR’AN ilmine bihakkın vakıf olanların MEALİ ve TEFSİRİ asıldır.Kimler tefsir eder ? Peygamberler veya onların olmadığı devirlerde onların vekilleri olan DEVRİN İMAMLARI Allah’tan aldıkları ilim ile.Bu hususta yakın gecmişteki devrin imamı olan Said-i nurs-i hazretleri şöyle buyurur;

 

ELDE KUR’AN GİBİ BİR MUCİZE-İ BAKİ VARKEN
BAŞKA BURHAN ARAMAK AKLIMA ZAİD GÖRÜNÜR
ELDE KU’RAN GİBİ BİR BURHANI HAKİKAT VARKEN
MÜNKİRLERİ İLZAM İÇİN GÖNLÜME SIKLETMİ GELİR
SAİD-İ NURS-İ HAZRETLERİ

 


11.ŞUA 9.MESELE:…Kur'an-ı Sübhanî ki, herbir âyet-i tekviniyesi ve herbir kelimesi, hattâ herbir noktası, herbir harfi birer mu'cize hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz âyâtla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescid-i Rahmanîdir ki; herbir köşesinde bir taife, bir nev' ibadet-i fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halkeden bir Allah, bir Mabud-u Bilhak, o kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları(mürşidleri) ve o Kur'an-ı Samedanî'nin âyetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi(resul) olarak göndermesin.. ve o mescid-i ekberde hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin.. ve o üstadlara ve müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin? Hâşâ, yüzbin hâşâ!
Hal böyleyse o zaman Kur’an asıldır.Kur’ana ters dşen her şey batıldır ve insanları sadece ALDATIR OYALAR ve CEHENNEME SÜRÜKLER.Allah’a ulaşmayı dileyerek başlayan İMAN ve yine Allah’a ulaşmayı dileyerek başlayan İSLAM dır Allah kitabında bunları buyuruyor.
Allah hepinizden razı olsun

 

Yorumlar 

 
0 #10 Renee 15-05-2017 22:42
Hi there very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing
.. I'll bookmark your blog and take the feeds also?

I am glad to seek out numerous helpful info here in the post, we'd like develop
extra strategies on this regard, thanks for sharing. .

. . . .
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #9 nazif 29-09-2011 17:05
Muhammed...şimşekli bir gecede dağda kime sarılacaksın çok merak ediyorum..
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
-1 #8 muhammed8 23-09-2011 19:39
• Benden, Kurandan başka bir şey yazmayın" yasaklaması "aynı sayfaya" veya "aynı kitaba" kaydıyla sınırlıdır. Yani Allah Rasulü (sav.), kuran ile başka şeyleri bir sayfaya, veya aynı kitaba yazılmasını yasaklamıştır.
Hadislerin yazıldığına delalet eden sahih rivayetler olmasına rağmen hadisleri reddeden kimselerin sadece -özel şartlar içinde- yazılmadığını gösteren rivayetleri zikredip yazıldığını gösteren rivayetlerden hiç bahsetmeyişleri art niyetli olduklarının bir belirtisidir. Çünkü kaynak kitaplarımızda bu konuyla ilgili her iki çeşit rivayetler birlikte zikredilmektedi r
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
-1 #7 muhammed7 23-09-2011 19:38
Hadislerin yazılması ile ilgili bir kaç rivayeti burada zikrettik. Bu konuda daha geniş bilgi almak isteyen, "Hatib el-Bağdâdî'nin "Takyîydü'l-İlim" ve İbnü Abdilberr'in "Câmiu beyâni'l-İlim" adlı eserlerine müracaat edebilir.
Hadislerin yazılmasını yasaklayan ve yazılmasına izin verilen rivayetler arasında hiç bir çelişki ve tenâkuz yoktur. Bunu bir kaç madde ile izah edelim:
• Vahyin ilk inmeye başladığı dönemlerde Allah Rasûlü (sav.) Kur'an ile karışmaması için hadislerin yazılmasını yasaklamış ancak daha sonraki dönemlerde bu ihtimal ortadan kalkınca yazılmasına izin vermiştir.
• Hadislerin yazılmasını yasaklayan rivayet genel bir yasaklamadır. Ancak Allah Rasulü hadisleri Kuran ile karıştırmayacağ ını bildiği özel kimselere –Abdullah b. Amr gibi- yazılması iznini vermiştir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
-1 #6 muhammed6 23-09-2011 19:37
قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومأ بيده للخط
İmam Tirmizi Ebû Hureyra (r)'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Ensardan bir adam Rasûlullah (sav.)'in meclisinde oturuyor ve Rasulullah (sav.)'den hadis dinliyordu. O'nun sözlerini çok seviyor, ancak ezberleyemiyord u. Bu durumunu Rasûlullah'a şikayet etti ve "Ey Allah'ın Rasûlü! Ben sizden hadis dinliyorum ve sizin sözleriniz beni çok etkiliyor, ancak ezberliyemiyoru m" dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (sav.), eliyle yazmayı işaret ederek:
- Sağ elinle (yazarak, hafızana) yardım iste, dedi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
-1 #5 muhammed5 23-09-2011 19:36
Bir başka rivayette Abdullah b. Amr şöyle demiştir:
قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : نعم قلت : في الغضب و الرضى ؟ قال : نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا
• Ya Rasûlellah! Sizden duyduklarımı yazayım mı?
• Evet
• Kızgınlık ve hoşnutluk anında (da yazayım mı)?
• Evet (yaz). Muhakkak ki öyle durumlarda benim haktan başka bir şey söylemem mümkün değildir.
Mekke'nin fethedildiği sene Huzaa kabilesinin, Leys oğullarından bir adamı öldürmesi üzerine Rasûlullah (sav.) bir hutbe verdi. Yemen ehlinden bir adam Rasulullah'a geldi ve "Ya Rasûlellah ( bu hutbeyi) bana yaz" dedi. Bunun üzerine Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem "Ebû Şah'a (bu hutbeyi) yazın" emrini verdi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
-1 #4 muhammed4 23-09-2011 19:35
Ebû Dâvud Sünen'inde Abdullah b. Amr (r)'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:
كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شىء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ باصبعه إلى فيه فقال " اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق
"Rasûlullah (sav.)'den işittiğim her şeyi yazıyordum. O'nun söylediklerini hıfzetmek istiyordum. Ancak kureyş bana engel oldu ve " Allah Rasûlü (sav.)'den işittiğin her şeyi yazıyormusun? Zira O kızgınlık ve hoşnutluk anında bir şer söylemiş ve sen de onu yazmış olabilirsin?" dediler. Bunun üzerine ben yazmayı bıraktım ve durumu Allah Rasûlü'ne (sav.) arzettim. Rasûlullah (sav.) eliyle ağzını işaret etti ve şu cevabı verdi:
- Yaz. Canımı elinde tutan (Allah)a yemin ederim ki, oradan haktan başka bir şey çıkmaz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #3 muhammed3 23-09-2011 19:34
Beyhakî "El-Medhal"de ve Ahmed b. Hanbel Müsned'te Ebu Hureyra radıyallahu anh'ten şu hadisi rivayet etmiştir:
ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له

"Abdullah b. Amr b. El-Âs hariç, Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi vesellem'in hadisini benden daha iyi bilen hiç kimse yoktur. Zira Abdullah b. Amr hadisleri eliyle yazar, kalbiyle sıkıca ezberlerdi. Ben ise, kalbimle sıkıca ezberler, elimle yazmazdım".
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
-1 #2 muhammed 23-09-2011 19:33
Öte yandan hadislerin sahabe ve tâbiin tarafından yazıldığını gösteren manevi tevâtür derecesine ulaşan rivayetler vardır. Sahabelerin Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem'den duydukları hadisleri yazdıkları ve "Sahifeler" diye isimlendirilen kitaplar meşhurdur. Bunların en önde gelenleri Amr b. El-Âs'ın "Es-Sahîfetü's-Sâdıka"sı, Sa'd b. El-Ubâde'nin sahifesi, Câbir b. Abdullah'ın (radıyallahu anhum ecmaîn) sahifesidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #1 muhammed 23-09-2011 19:31
"Benden, Kur'andan başka bir şey yazmayın. Kim benden kurandan başka bir şey yazarsa onu imha etsin. Benden hadis rivayet edin. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak kim benim üzerime yalan isnat ederse cehennemdeki yerine otursun"
Bunlar kendi içinde ne büyük bir çelişkiye düştüklerinin ve ne korkunç bir mantık hatası yaptıklarının bilmem farkındamıdırla r? İnkârına çalıştıkları şeyi, inkâr ettikleri bir delil ile ispatlamaya çalışıyorlar!!? Hadisleri reddederken yine bir hadise dayanıyorlar! Hadislere güvenilemeyeceğ i sonucunu yine bir hadisle delillendiriyor lar! Bu ise kullandıkları delil ile vardıkları neticenin butlânının ispâtıdır. Yani kendi kendilerini çürütmektir, çelişkidir, tenâkuzdur.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile