Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

RÜYET ALLAH’I GÖRMEK
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale73 / AL-İ İMRAN - 18 : Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu). 

Allah, şehâdet (şahitlikL) etti: muhakkak ki O'ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki, O'ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz'dir, Hakîm'dir.

50 / KAF - 37 : İnne fî zâlike le zikrâ li men kâne lehu kalbun ev elkâs sem’a ve huve şehîdun.
Muhakkak ki bunda kalpleri olan ve ilka edilenleri işitebilen ve (kalp gözleri ile Allah'a) şahit olan kişiler için mutlaka ibret vardır.

43 / ZUHRUF - 86 : Ve lâ yemlikullezîne yed’ûne min dûnihiş şefâte illâ men şehide bil hakkı ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).
Ve onların, O'ndan (Allah'tan) başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakk'a şahit olanlar hariç ve onlar (Hakk'ı) bilirler.

2 / BAKARA - 140 : Em tekûlûne inne ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâta kânû hûden ev nasârâ kul e entum a’lemu emillâh(emillâhu), ve men azlemu mimmen keteme şehâdeten indehu minallâh(minallâhi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).
Yoksa siz: “Muhakkak ki; İbrâhîm, İsmail, İshak, Yakup ve torunları yahudi veya hristiyan idiler mi?” diyorsunuz. De ki: “Sizler mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?” Allah'tan (verilen) Allah'ın katındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah, yaptıklarınızdan gâfil değildir.

12 / YUSUF - 108 : Kul hâzihî sebîlî ed’û ilallâhi alâ basîretin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek) Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah'ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”

Buhari,2/493-331  “Rabbinizi şu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz”

Allah’ı gören Evliyalar bu konuda ne diyor ?

 

Hak'dan bize haber viren erenler
Gönülde iste var Hakk'ı dediler
Hakk'ın cemâlini ayan görenler
Gönülde iste var Hakk'ı dediler

Gönül ili Hakk'ın gizli eli'dir
Andan haber viren gerçek velidir
Gaybî Hakk'a giden gönül yoludur
Gönülde iste bul Hakk'ı dediler

Sunullah Gaybî Hz.

http://seyyahin.blogcu.com/sunullah-gaybi-divani-34-67-sayfalar/826388

 

Eroğlu tevhîdi ünler
“Erhâmü’r-râhimîn” söyler
Hakk’ın cemâlin seyr eyler
Bu tevhîdin hürmetine

http://www.belgeler.com/blg/1bpl/erolu-nri-nin-v-1012-1603-tasavvuf-grleri-sufistic-views-of-erolu-nuri-d-1012-1603

 

 

 

 

***Veçhini ayân gördük bu hayrete erince. NİYAZİ MISRİ HZ

 

***“O öyle bir kuldur ki, Hakk’a vâsıl olmuş, O’nu görmüş ve mâsivâ denen Hakk’ın zâtından gayri şeyleri bilmiştir.” (60.Meclis
İman sahibi o kimsedir ki, bir kişiye baktığı zaman baş gözünü kullanır. İç âlemine de kalbi ile bakar ve Mevlâ'yı sır gözü ile görür.(19.meclis)ABDULKADİR GEYLANİ HZ

***İman sahibi o kimsedir ki, bir kişiye baktığı zaman baş gözünü kullanır. İç âlemine de kalbi ile bakar ve Mevlâ'yı sır gözü ile görür.
19.meclis)ABDULKADİR GEYLANİ HZ

 ***Hak’kı Görmek-ilahi armağan kitabi, abdulkadir geylani hz.
Kim Allah’ı seven birisini görürse, o, kalbi ile Allah’ı gören ve özü ile de O’nun huzurunda olan kişiyi görmüş demektir. Peygamber Efendimiz, şöyle buyururlar:
- Siz Rabbinizi, tıpkı güneşi ve ay’ı gördüðünüz gibi göreceksiniz. Öyle ki, O’nu görmede hiçbir noksanlığınız olmayacak. O’nu net ve açık şekilde göreceksiniz.
şanı yüce olan Allah, bu dünyada kalp gözü ile görülür. Yarın ahirette ise, kafa gözü ile görülür. O’nun benzeri bir şey yoktur.
Bir defasýnda, salihlerden birine soruldu:
- Rabbini görebiliyor musun?
Salih kişi, buna cevaben dedi ki:
- O’nu görmesem, yerimde duramam.
Soranlar dediler:
- Nasıl görüyorsun?
Salih cevap erdi:
- O’nun varlığı gözlerimi kaplar. Böylece gözlerim, Rabbimi görür. Tıpkı cennette kullara kendisini göstereceði gibi, burada da gösterir. Kişinin kalbi, Rabbinin sýfatlarýný görür. Ihsanını görür. iyiliğini görür, rahmetini görür, bereketini görür.
Peygamber Efendimiz, yedinci kat göklere yükseltildi. Rabbi onunla konuştu. O da Rabbini hem kafa gözüyle, hem de kalp gözüyle gördü.
İşte kalbi, mânevi ve ahlâki sağlığa kavuşan herkes, böyledir. Bu mertebeye gelmiş herkesin kalbi, Rabbini görebilir. Böyle hallerde, onunla gökler arasındaki perdeler kalkar. Özler ve gayretler, geceleyin yolculuk eder. Ýlâhi sýrlarý seyreder.
Asıl velî, halinde tam yokluða varan ve Hakkın varlığını müşahedeye dalandır.
Onun nefsinde, bir seçme kudreti yoktur. Ve onun benliğinde Hakla beraber ikinci bir varlık, karar kılamaz.

 

***Mevlana hz.nin oğlu Sultan Veled

S.104...Veli de gözünü açtığı vakitte daima Tanrı'yı temaşa eder(izler,seyreder)

S.84.Vilâyet ve fakr ise, bunların hepsinden başkadır. Hakikatte vâsıl olmuş olan kâmil velilerin vilâyeti, Tanrı'nın Cemâlini görmektir. Kim bunu göremezse, artık geri kalan şeyler, onun nazarında bir hiçtir, oyuncak kabilindendir. Bu makama vâsıl olan velinin alâmeti, budur.

http://www.belgeler.com/blg/2m9h/maarif-i-sultan-veled

 

***Hadisi kuds-i:

"Ey adem oglu, alcak gönüllü ol, beni tanirsin ac dur Beni GÖRÜRSÜN.(Marifetname-s.766)
Bu hadisi kudsiyle baglantili bir hadisi serif ise sunlari söylüyor insaallah.

***"Karninizi ac tutunuz, taki KALBINIZLE RABBINIZI GÖRESINIZ."(Marifetname-s.603)

***Hz Ömer r.a.sunlari buyuruyor insaallah: BENIM KALBIM RABBIMI GÖRMÜSTÜR." (Marifetname-s.905)

***Hz. Ali r.a. ise sunlari buyurmus:"Müsahede, gözün görmesi degildir lakin marifet nuru ile kalbin görmesidir,

***Rabbimi görmeden ibadet etmiyorum."(Marifetname-s.905)

***Nefisler âleminde, Mevla'yı temaşa kılasın ve kendi ruhunu, vücudunun ikliminin sultanı bilip, kadr ve kıymetine vâkıf olup, nefsi tanıma mertebesini bulasın; kendi âleminde sultan olasın. Bundan sonra üçüncü kitaptan kalblerin evirip çeviricisi Allah'ın acaip ilhamlarını, garip tasarruflarını, zat ve sıfatının kalblere yakınlığı, en büyük âlem olan gönülde kesin bilgiyle bilip, masivadan (Allah'dan başkalarından) âzat olup, her şeyi unutup, her şeyi çekip çevirici bir onu buldukta; vahdet, âlemine erip, o tek ve yegâne Allah'ın birliğini basiretinle katiyetle görüp, Allah'ı tanıma devletine eresin.( marifetname (1170 H./1756 M.)

***"Cünkü mukaddes Zat (Allah), bu cihani gören gözlerle görünmekten tenzih olunur. ancak masivadan pak olan kalbin basiret gözüyle müsahede eder."(s.946)


***yunus emre can gözü onu gördü,dil ondan haber verdi gibi pek çok dize yazmış

***eşref rumi hz.leri her dem bakarız ol yüze,her gün bayram kadri bize demiş

Tevbe suyuyla arın

Dimegil bugün yarın

Göresin Hak didarın

Tevbeye gel tevbeye

 

Gönlün sana verenlerin

Eli sana erenlerin

Gözü seni görenlerin

Devranlaru dönmez imiş

 

Baktığı yerde görür Dost yüzünü bi levn ü(renksizdir) renk

İlla bu sırra melek mahrem ye insan eylemez

 

Binişan olur nişanın kimse bilmez aşıkın

Niteliği hiç belirmez reng ü elvan(renkleri) eylemez

 

Şems olur zerre iken hem katreyken derya olur

Cuş(sarhoş) eder taşra atar ol dürri(inciler) pinhan(gizli) eylemez

 

Tut dilin söyleme Eşrefoğlu Rumi kıl sükut

Arifin sözlerini çün(madem) fehm-i nadan(cahil anlamaz) eylemez

 

 

***ahmed yesevi hz.leri Hakk yoluna irenler Hakk didarın görmüşler demiş

***abdülkadir geylani risaletün gavsiyede Allahı gördüğünü ve konuştuğunu açık açık yazmış.

   Ya gavsul a’zam ! katımda uyu ama halkın uyuduğu gibi değil ancak o zaman beni görebilirsin.Beden lezzetlerini kesip dondurmaktır.Şehevi arzulardan uzaklaşmak kalbi,hatıralardan paklamakla ruhu,zaman mevhumundan ilgisini kesmekle zatını ZATI İLAHİYEMDE FENA KILMKLA UYUYACAKSIN.

***Imam Gazali -Kimyayi Saadet Kendini Tanima bölümünün 3. sayfasi)

***"Meleklerin saadet ve gidasi ise yüce Allah'i görmektir. Kendisine melek cevheri bulunan yüce Allah'i tanimaya ugrasir, kendini Yüce Allah'i görebilecek seviyeye getirir."

***s.5) "Kalbin SIFATI YÜCE ALLAH'I GÖRMEKTIR:"

***s.12)Akil ise kalbin hizmetcisidir. KALB DE YÜCE ALLAH'IN CEMALINI GÖRMEK ICIN YARATILMISTIR.

 SEHER VAKTİNDE ALLAH'U TELAYI GÖRÜŞ:

• Acaba seher rüzgarı onun güzel yüzündeki örtüyü kapıp aldıgı için mi gayb aleminden binlerce ay parlamaga Basladı

• Her halde gönül seher vaktinde onu manen görmüs olacak ki, o görüs yüzünden bugün mest bir haldedir(hz.mevlana.divan-ı kebir c.I, 423)

ALLAH’I GÖRMEK:

 • Basîret buragına binerek ask yoluna düsenler yani gönül gözlerini açarak yolculuga çıkanlar, bulutsuz ve tozsuz

olarak, o "Ay" yüzlü güzeli manen görürler. (hz.mevlana.divan-ı kebir c. II, 862)

 • Aklım, fikrim günese, aya, yıldızlara benzer. Sayısız kanatlar açtı. Ben göklere yükseldim, ötelere gittim.

• Kutlulukla, neseyle manen onun cemalini, güzel yüzünü gördüm de, o sebeple iki gözüm de dünyayı ve ahireti

görmez oldu(hz.mevlana.divan-ı kebir c. II, 773)

 

Ağlar idim seher vaktinde nida geldi
"Cemalimi göstereyim."deyip vaad eyledi
Aklımı alıp, şaşkın kılıp aşkını saldı
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.
(AHMET YESEVİ HZ)

 

         Allah hepiniden razı olsun FERHAT BAŞTUĞ “www.ferhatbastug.com”

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile